വടകര. കടത്തനാടൻ തലസ്ഥാനം.

മണ്ണിന്റെ ചൂരും പഴമയുടെ വീര്യവും നെഞ്ചിലേറ്റിയ മനുഷ്യർ.... രാഷ്ടീയവും ആത്മീയതയും ഒരേ പന്തിയിൽ വിളമ്പുന്നവർ...

Hi All,
I have not completed this.... I mean the work is in progress. But still you can browse through the pages and see the collection.

Do find time to leave a comment in the visitors diary tab.

Check back later for more images. Thanks

Sanyal Sunil