സന്ദർശക കുറിപ്പു പുസ്തകം/ VISITOR'S DIARY


5 comments:

 1. Visitors are requested to leave their comments and suggestions to improve the blog.

  Thanks

  ReplyDelete
 2. very good .ചിത്രങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അടിക്കുറിപ്പ് കൊടുത്താൽ വടകരക്കാരല്ലത്തവർക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വദി ക്കാമായിരുന്നു

  ReplyDelete
 3. @ Kallivalli, Thanks for the compliment. Time is the main constraint. Will be doing the caption works on next vacation.

  ReplyDelete
 4. Superb and great work bro..happy 2 c my hometown...keep going on..

  ReplyDelete
 5. I am from Chennai and come to Vatagara often as my wife is from there. I have gone through your site and firstly I must congratulate you for the effort. This shows your interest and love for Vatagara. There are a few suggestions which can improve this site. A caption below photographs would be a welcome step. You may take out many photos which are repeated. I hope one day I will be able to see and read Vatagara in Pics in English as this will help more and more people to read what you write. You can add food and restaurants of Vatakara and also add future projects of Vatagara too.Though I can read Malayalam I am not an expert as I was born and bought up in Chennai. So English would have made this site more interesting for people from outside Vatagara and Kerala. Good luck to your endeavour.

  ReplyDelete

അഭിപ്രാങ്ങൾ ആവാം....